SALES TEAM

sales-team-quang

BÙI VĂN QUANG

SALES TEAM LEADER

Tel: 0977 975 796

Email: quang.bui@vinhy.com

sales-team-hien

TRẦN MINH HIỀN

SALES  EXCUTIVE

Tel: 0938 206 424

Email: tranminhhien100481@gmail.com

sales-team-ly

TRƯƠNG TÚ UYÊN LY

SALES  EXCUTIVE

Tel: 0918 686 248

Email: lytruongnoel@gmail.com

sales-team-sanh

HÀ VĂN SANH

SALES  EXCUTIVE

Tel: 0335 123 892

Email: hasanhpc@gmail.com

sales-team-phuc

NGUYỄN LÊ HOÀNG PHÚC

SALES  EXCUTIVE

Tel: 0335123892

Email: nlhoangphuc@gmail.com