TEAM SALES

BOSTON TEAM

z5098956087811_71dc122c19f981da2157a0449c0fc607_preview_rev_1

NGUYỄN LÊ HOÀNG PHÚC

SALES TEAM LEADER

Tel: 0335123892

Email: nlhoangphuc@gmail.com

z5098956134720_a9add1bd4e6ea16d18914fb770ee3867_preview_rev_1

LÊ THANH TÙNG

SALES EXECUTIVE

Tel: 0903880709

Email: lethanhtung211088@gmail.com

z5098956167895_fbc44e2277437402da0ebf59d0b2d172_preview_rev_1

PHẠM BẢO HOÀNG

SALES EXECUTIVE

Tel: 0933794588

Email: baohoang.pham.93@gmail.com

MIAMI TEAM

z5098956119314_b24855bec602ed417da77393d4072bc7_preview_rev_1

TRẦN MINH HIỀN

SALES TEAM LEADER

Tel: 0938 206 424

Email: tranminhhien100481@gmail.com

NEWYORK TEAM

z5098956103936_20f3dd59be48d51bc3f980b3189bc649_preview_rev_1

BÙI VĂN QUANG

SALES TEAM LEADER

Tel: 0977 975 796

Email: quang.bui@vinhy.com

z5098956119487_4c4198f5b5b9f71a29149a299258504a_preview_rev_1

HỨA HOÀNG KHOA VĂN

SALES EXECUTIVE

Tel: 0937384675

Email: Huahoangkhoavan@gmail.com