SALES TEAM

sales-team-quang

BÙI VĂN QUANG

SALES TEAM LEADER

Tel: 0977 975 796

Email: quang.bui@vinhy.com

sales-team-sanh

HÀ VĂN SANH

SALES  EXECUTIVE

Tel: 0335 123 892

Email: hasanhpc@gmail.com

sales-team-phuc

NGUYỄN LÊ HOÀNG PHÚC

SALES TEAM LEADER

Tel: 0335123892

Email: nlhoangphuc@gmail.com

sales-team-hien

TRẦN MINH HIỀN

SALES TEAM LEADER

Tel: 0938 206 424

Email: tranminhhien100481@gmail.com

thao-nvkd-1

ĐẶNG LAN THẢO

SALES  EXECUTIVE

Tel: 0909686815

Email: lanthaokd2018@gmail.com