Công nghệ Symmed kết hợp Điều trị phối hợp với Filler, Botox, căng chỉ, rụng tóc tại MELIA, Hà Nội

BUỔI HỘI THẢO “Công nghệ Symmed kết hợp Điều trị phối hợp với Filler, Botox, căng chỉ, rụng tóc hói đầu”

img_5015-remini-enhanced-1-1280x853-1
dsc06010-remini-enhanced-1
dsc06009-remini-enhanced-1
dsc06005-remini-enhanced-1
dsc06000-remini-enhanced-1-1280x853-1
dsc05997-remini-enhanced-1-1280x853-1
dsc05992-remini-enhanced-1
dsc05990-remini-enhanced-1
dsc00132-remini-enhanced
img_4984-remini-enhanced-1
dsc05982-remini-enhanced-1
img_5024-remini-enhanced-1-1280x853-1
dsc06012-remini-enhanced-1
dsc05980-remini-enhanced-1
img_4984-remini-enhanced-1
img_4978-remini-enhanced-1
dsc06010-remini-enhanced
img_5002-remini-enhanced-1
img_5001-remini-enhanced-1
img_4995-remini-enhanced-1
img_5042-remini-enhanced-1
img_4994-remini-enhanced-1
img_4988-remini-enhanced-1
img_5036-remini-enhanced-1
img_5031-remini-enhanced-1
img_5027-remini-enhanced-1-1280x853-1
img_5025-remini-enhanced-1-1280x853-1
img_5015-remini-enhanced-1-1280x853-1-1
img_5109-remini-enhanced-1
img_5100-remini-enhanced-1
img_5082-remini-enhanced-1
img_5069-remini-enhanced-1
img_5068-remini-enhanced-1
img_5066-remini-enhanced-1
img_5062-remini-enhanced-1
img_5053-remini-enhanced-1-573x860-1
img_5011-remini-enhanced-1-573x860-1
dsc06009-remini-enhanced
dsc06005-remini-enhanced
img_5050-remini-enhanced-1
img_5049-remini-enhanced-1
img_5438-remini-enhanced-1
img_5471-remini-enhanced-2
img_5475-remini-enhanced-2
img_5552-remini-enhanced-2
img_5329-remini-enhanced-2
img_5340-remini-enhanced-2
img_5264-remini-enhanced-2
img_5346-remini-enhanced-2
img_5282-remini-enhanced-2
img_5294-remini-enhanced-2
img_5300-remini-enhanced-2
img_5304-remini-enhanced-1